English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ความร่วมมือระหว่างประเทศ

โครงการท่าเรือพี่น้องระหว่างท่าเรือคิตาคิวชูกับท่าเรือแหลมฉบัง

คิตาคิวชูเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะคิวชูประเทศญี่ปุ่น เป็นเมืองอุตสาหกรรมที่สำคัญโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเหล็กกล้า ท่าเรือคิตาคิวชูเป็นท่าเรือที่มีสินค้าผ่านท่าสูงเป็นอันดับ 6 ของประเทศญี่ปุ่น โดยมีสินค้าผ่านท่ากว่าปีละ 100 ล้านตัน มูลค่ากว่าแสนล้านเยน และมีการค้ากับไทยเป็นอันดับ 4 รองจากสหรัฐฯ เกาหลี และไต้หวัน

สาระสำคัญของข้อตกลงร่วมพอสรุปได้ดังนี้

  • การประชุมร่วม ท่าเรือทั้งสองจะจัดการประชุมร่วมพิจารณาปัญหาสำคัญที่ท่าเรือทั้งสองกำลังเผชิญอยุ่ รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลและวัตถุดิบต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจการค้า การขนส่งทางน้ำของท่าเรือทั้งสองและท่าเรืออื่นๆ ท่าเรือทั้งสองและท่าเรืออื่นๆ โดยจะจัดประชุมเป็นประจำปีเว้นปี
  • ความร่วมมือระหว่างท่าเรือ การแลกเปลี่ยนบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในวิชาการที่จำเป็นและจะเป็นประโยชน์ต่อท่าเรือ การประชาสัมพันธ์กิจการให้กับอีกท่าเรือหนึ่งด้วยการใช้สื่อต่างๆ
  • การเข้าร่วมในกิจกรรมพิเศษของอีกท่าเรือหนึ่ง
  • การพิจารณาให้สิทธิพิเศษ ท่าเรือทั้งสองจะร่วมกันพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการให้สิทธิพิเศษแก่เรือที่ใช้เส้นทางประจำระหว่างท่าเรือทั้งสองหรือสิทธิพิเศษอื่นๆ อันจะส่งเสริมให้มีการใช้ท่าเรือทั้งสองมากขึ้น ทั้งนี้สิทธิพิเศษนั้นๆ จะต้องไม่ขัดต่อกฏระเบียบของแต่ละท่าเรือและเกณฑ์การปฏิบัติสากลทั่วไป

ผลการดำเนินงานตามข้อตกลงเป็นท่าเรือพี่น้องระหว่างท่าเรือคิตาคิวชู กับ ท่าเรือแหลมฉบัง


1.การส่งเสริมการใช้ ทลฉ.และท่าเรือคิตาคิวชู (Promotion of Laem Chabang Port and Kitakyushu Port )

1.1 ส่งเสริมให้สายการเดินเรือในกลุ่ม Nippon Yusen Kaisha (NYK) และ Siam Paetra International Co. (SPIC) เปิดเส้นทางเดินเรือผ่านท่าเรือคิตาคิวชูและ ทลฉ.

1.2 ท่าเรือคิตาคิวชูได้ลดค่าภาระการใช้ท่าเทียบเรือ และการใช้เครนหน้าท่าแก่เรือคอนเทนเนอร์ที่มาใช้ท่าเทียบเรือคิตาคิวชูลง 20 เปอร์เซ็นต์ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2537 และ ทลฉ.ได้ให้ส่วนลดแก่เรือที่มีระวาง 6,000 ตันกรอสขึ้นไป โดยจะได้รับส่วนลด 4 บาท / ตันกรอส สำหรับเรือที่มาจากคิตาคิวชู ซึ่งเริ่มใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2544

1.3 ทลฉ. กำลังศึกษาโครงสร้างค่าภาระเพื่อสนับสนุนให้มีการขนถ่ายสินค้าคอนเทนเนอร์ระหว่างท่าเรือทั้งสองมากยิ่งขึ้น

2. การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ (Information Exchange and Publicity Activities)

2.1 มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลของสินค้าขาเข้าและสินค้าขาออกเป็นรายปี โดยมีการแยกประเภทของสินค้าและปริมาณของสินค้าแต่ละท่าเรืออย่างชัดเจน

2.2 ท่าเรือคิตาคิวชูและ กทท. ได้ทำการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ในวารสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ

2.3 ทั้ง 2 ฝ่าย เห็นชอบที่จะปฏิบัติงานร่วมกันในการปรับปรุงแลกเปลี่ยนข้อมูลให้ทันสมัยแก่กันอยู่เสมอ และรวมถึงการแลกเปลี่ยนสื่อต่างๆ ในด้านการประชาสัมพันธ์ เช่น โบชัวร์, วิดิทัศน์ และวีซีดี (VCD)

3. การแลกเปลี่ยนผู้ฝึกอบรม (Exchange Trainees)
ท่าเรือคิตาคิวชูและ กทท. ได้มีการแลกเปลี่ยนด้านการฝึกอบรมทุกปี โดยส่งเจ้าหน้าที่ไปศึกษาดูงานและฝึกอบรมในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาท่าเทียบเรือ เช่น ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการบริหารและการจัดการท่าเรือ ด้านคอมพิวเตอร์ และอื่นๆ ซึ่งจะช่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ของทั้งท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือคิตาคิวชู ในอันที่จะเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ เพื่อนำมาปรับปรุงหรือประยุกต์ใช้กับการทำงาน ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์โดยตรงกับการปฏิบัติงานในองค์กร

4. การประชุมท่าเรือพี่น้อง (Sister Port Conference)
ท่าเรือคิตาคิวชูและ กทท. ได้ตกลงให้มีการประชุมทุกๆ 2 ปี โดยสลับกันเป็นเจ้าภาพและประเทศเจ้าภาพจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการประชุม เว้นแต่ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาประชุมของผู้แทนอีกท่าเรือหนึ่ง ที่ผ่านมาได้มีการจัดการประชุมแล้ว