วิสัยทัศน์ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง

"มุ่งสู่การเป็นท่าเรือชั้นนำ เชื่อมโยงโครงข่ายโลจิสติกส์แบบไร้รอยต่อที่ทันสมัยสากล พัฒนาองค์กรและบุคลากรให้สอดคล้องกับภารกิจและก้าวทันความเปลี่ยนแปลง และรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม"

นโยบายแผนระดับชาติ

นโยบายแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม