ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินการจัดงานการบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของท่าเรือแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินการจัดงานการบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของท่าเรือแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียด

เอกสารประกวดราคา

เงื่อนไขรายละเอียด

บัญชีแสดงปริมาณงานมีราคา

บัญชีแสดงปริมาณงานไม่มีราคา

ราคากลาง ปปข.