ประกวดราคาซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 74 รายการ ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 19-26 มิถุนายน 2562

ประกวดราคาซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 74 รายการ ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 19-26 มิถุนายน 2562

รายละเอียด

เอกสารประกวดราคา

รายละเอียด

ขอบเขตของงาน

รายละเอียด

ตารางแสดงปริมาณงาน

รายละเอียด

รายละเอียดการเสนอราคา

รายละเอียด

นโยบายแผนระดับชาติ

นโยบายแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม