ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วภายในเขต ทลฉ. ระยะเวลาการจ้าง 12 เดือน (ตั้้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วภายในเขต ทลฉ. ระยะเวลาการจ้าง 12 เดือน (ตั้้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ตั้งแต่วันที่ 19 - 26 มิถุนายน 2562

รายละเอียด

เอกสารประกวดราคา

รายละเอียด

ขอบเขตของงาน

รายละเอียด

บัญชีแสดงปริมาณงาน

รายละเอียด

ตาราง ปปช

รายละเอียด

เกณฑ์การพิจารณา

รายละเอียด

นโยบายแผนระดับชาติ

นโยบายแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม