เรือง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดที่ทำการท่าเรือแหลมฉบัง จำนวน 32 หลัง ระยะเวลาการจ้าง 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรือง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดที่ทำการท่าเรือแหลมฉบัง จำนวน 32 หลัง ระยะเวลาการจ้าง 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียด

เอกสารประกวดราคา

รายลเอียด

เงื่อนไขรายละเอียด

รายละเอียด

บัญชีแสดงปริมาณงาน

รายละเอียด

ตาราง ปปช

รายละเอียด

นโยบายแผนระดับชาติ

นโยบายแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม