ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรับ-ปล่อยเรือ และจ่ายน้ำประปาในอาณาบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง ระยะเวลาจ้าง ๑๔ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรับ-ปล่อยเรือ และจ่ายน้ำประปาในอาณาบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง ระยะเวลาจ้าง ๑๔ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียด

เอกสารประกวดราคา

รายละเอียด

ขอบเขตของงาน

รายละเอียด

ตารางราคากลาง

รายละเอียด

นโยบายแผนระดับชาติ

นโยบายแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม