ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลตกแต่งและทำความสะอาดพื้นที่ ภายในเขตท่าเรือแหลมฉบังและบ้านพัก ที่เคหะชุมชนแหลมฉบัง (อาคาร 10) ระยะเวลาการจ้าง 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

- ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย  รายละเอียดเพิ่มเติม..  
- เอกสารประกวดราคา  รายละเอียดเพิ่มเติม..
- เงื่อนไขรายละเอียด  รายละเอียดเพิ่มเติม..
- บัญชีแสดงปริมาณงาน  รายละเอียดเพิ่มเติม..
- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร รายละเอียดเพิ่มเติม..
- แบบรูป   รายละเอียดเพิ่มเติม..

นโยบายแผนระดับชาติ

นโยบายแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม