ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะของเสียอันตรายและสิ่้งปฎิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วภายในเขต ทลฉ. ระยะเวลาการจ้าง 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะของเสียอันตรายและสิ่้งปฎิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วภายในเขต ทลฉ. ระยะเวลาการจ้าง 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศตั้งแต่วันที่ 7 - 15 สิงหาคม 2562 มีดังนี้

รายละเอียด

เอกสารประกวดราคา

รายละเอียด

ขอบเขตของงาน

รายละเอียด

ตาราง ปปช.

รายละเอียด