ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาติดตามตรวจสอบและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายในอาณาบริเวณ ทลฉ. โครงการขั้นที่ 1 และ ขั้นที่ 2 โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือบริการ ท่าเรือแหลมฉบัง โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A)

ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาติดตามตรวจสอบและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายในอาณาบริเวณ ทลฉ. โครงการขั้นที่ 1 และ ขั้นที่ 2 โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือบริการ ท่าเรือแหลมฉบัง โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) และโครงการการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ ที่ท่าเรือแหลมฉบัง ระยะเวลาการจ้าง 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)

รายละเอียด