รัฐมนตรีช่วยวาการกระทรวงคมนาคม และคณะ ตรวจราชการและติดตามความคืบหน้า ในการดำเนินงานเกี่ยวกับระบบการควบคุมจราจรและความปลอดภัยทางทะเล

รัฐมนตรีช่วยวาการกระทรวงคมนาคม และคณะ ตรวจราชการและติดตามความคืบหน้า ในการดำเนินงานเกี่ยวกับระบบการควบคุมจราจรและความปลอดภัยทางทะเล

รายละเอียด

นโยบายแผนระดับชาติ

นโยบายแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม