งานความปลอดภัยในการทำงาน


          ท่าเรือแหลมฉบัง        ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานขนถ่ายสินค้า โดยปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน พร้อมได้จัดทำแผนความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับการขนถ่ายสินค้า กำหนดมาตรการในการลงโทษพนักงานที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งการประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน พิจารณาข้อบกพร่องและปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี   ดังนี้

  • มาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน ได้นำระบบการจัดการด้านความปลอดภัยที่เป็นมาตรฐานมาใช้
  • นำระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย มอก. 18001 มาใช้ที่กองบริการท่า ท่าเรือกรุงเทพ ซึ่งเป็นระบบการจัดการเรือที่เกี่ยวข้องกับเรือเดินทะเลระหว่างประเทศ ตั้งแต่เรือสินค้าเข้าเทียบท่า จนกระทั่งเรือสินค้าออกจากท่า  ระบบมาตรฐานนี้ ได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
  • นำระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมท่าเรือ (Port Safety Health and Environmental Management System : PSHE-MS)  มาใช้ในการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยและสินค้าอันตราย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน สิ่งแวดล้อมและเป็นไปตามมาตรฐานท่าเรือสากล  โดย
    • ท่าเรือกรุงเทพ ใช้ในงานบริการสินค้าอันตราย โดยรวมมาตรฐาน 4 ระบบ เข้าด้วยกัน คือ  ระบบคุณภาพ (ISO 9002)  ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย (OHSAS 18001) และ  ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมของท่าเรือ (PSHEM Code) เข้าด้วยกัน
    • ท่าเรือแหลมฉบัง ได้รับการคัดเลือกให้เป็น  ท่าเรือนำร่องจาก ASEAN/APA/GTZ     โดยให้ความช่วยเหลือเป็นที่ปรึกษาในการนำระบบฯ มาใช้ในการปฏิบัติงาน ร่วมกับ  ท่าเรือ Iloilo ของประเทศฟิลิปปินส์  ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการให้ความช่วยเหลือการจัดทำ Port Regulation และ การจัดการของเสียอันตราย (Waste Management)
  • จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ในการทำงานตามกฎหมายขึ้นที่ท่าเรือกรุงเทพ ท่าเรือแหลมฉบัง และกองบริการ จังหวัดสมุทรปราการ

          - คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน ท่าเรือแหลมฉบัง

พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน


คู่มือและหลักความปลอดภัย

ศึกษาดูงานความปลอดภัยของการท่าเรือแห่งประเทศไทยและท่าเรือแหลมฉบัง

ดูงานที่โรงงานไฟฟ้าแอลซีพี และ บริษัททีโอซีไกลคอลจำกัด


งานความปลอดภัยประจำปี 2555


  • คณะกรรมการควมปลอดภัยท่าเรือแหลมฉบังตรวจเรือลากจูง แผนกบริการท่า กองบริการ
การประชุม คปอ.ทลฉ.

วันศุกร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม ๓ อาคารบริหาร ทลฉ.

alt


ท่าเรือแหลมฉบัง จัดให้มีการฝึกทบทวนการซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟออกจาอาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง  

ประจำปี 2561

รายละเอียด 1

รายละเอียด 2