English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

จ้างเหมาตรวจสอบ และบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าแรงสูงระบบ 115 kV รวมทั้งอุปกรณ์ลานไกหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 50 MVA และสถานีไฟฟ้าย่อยระบบ 22 kV ภายในท่าเรือแหลมฉบัง

ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย  รายละเอียดเพิ่มเติม..

บัญชีแสดงปริมาณงาน  รายละเอียดเพิ่มเติม..

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง  รายละเอียดเพิ่มเติม..