English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

แบบฟอร์ม/ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มทั่วไป

แบบฟอร์มขอส่งข้อมูลเรือเข้าเทียบท่า
แบบฟอร์มการขอใช้น้ำ
แบบฟอร์มขอนำเรือเข้าท่าเรือ
แบบฟอร์มขอวางเงินมัดจำค่าภาระเรือ
แบบฟอร์มขออนุญาตนำปั้นจั่นลอยน้ำเข้ามาปฏิบัติงานในเขต ทลฉ.
แบบฟอร์มคำร้องขอเช่าเรือลากจูงของการท่าเรือแห่งประเทศไทย
ไฟล์ดาวน์โหลด

คู่มือการยื่นใบขอนำเรือเข้าเทียบท่าออนไลน์
รายงานการประชุมศูนย์ประสานข่าวนางนวล

รายงานการประชุม 1-52
รายงานการประชุม 4-51
รายงานการประชุมศูนย์ประสานข่าวนางนวล
รายงานการประชุม 1_51
รายงานการประชุม 7_50
รายงานการประชุม 6-50

wordtest


นโยบายแผนระดับชาติ

นโยบายแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม