English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ประกวดราคาซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 74 รายการ ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 74 รายการ ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียด

ขอบเขตของงาน

รายละเอียด

เอกสารประกวดราคา

รายละเอียด

ตารางแสดงปริมาณงาน (มีราคา)

รายละเอียด

ตารางแสดงปริมาณงาน (ไม่มีราคา)

รายละเอียด

ตาราง ปปช.

รายละเอียด