English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง อัตราค่าภาระยกขนตู้สินค้าขึ้นหรือลงรถไฟ (Rail Transfer Charges) ของท่าเรือแหลมฉบัง (10/07/2561)

ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง อัตราค่าภาระยกขนตู้สินค้าขึ้นหรือลงรถไฟ (Rail Transfer Charges) ของท่าเรือแหลมฉบัง

รายละเอียด