English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

รัฐมนตรีช่วยวาการกระทรวงคมนาคม และคณะ ตรวจราชการและติดตามความคืบหน้า ในการดำเนินงานเกี่ยวกับระบบการควบคุมจราจรและความปลอดภัยทางทะเล

รัฐมนตรีช่วยวาการกระทรวงคมนาคม และคณะ ตรวจราชการและติดตามความคืบหน้า ในการดำเนินงานเกี่ยวกับระบบการควบคุมจราจรและความปลอดภัยทางทะเล

รายละเอียด