English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งานขุดลอกตะกอนบริเวณรางระบายน้ำ คสล.จากหน้าสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ถึงแยกคลองบางละมุง ภายในเขตท่าเรือแหลมฉบัง

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม..