English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งานปรับปรุงผิวจราจร (over lay) พร้อมจัดทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง บริเวณถนนขาเข้าท่าผู้ประกอบการท่า บี 1 ถึงหน้าผู้ประกอบการท่าบี 5 ภายในเขตท่าเรือแหลมฉบัง

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม..