English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ประกวดราคางานจ้างกำจัดขบะของเสียอันตรายและสิ่งปฎิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้งภายในเขต ทลฉ. ระยะเวลาการจ้าง 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย  รายละเอียดเพิ่มเติม..

เอกสารประกวดราคา  รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอบเขตของงาน  รายละเอียดเพิ่มเติม..

บัญชีแสดงปริมาณงาน  รายละเอียดเพิ่มเติม..