English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ประกวดราคาซื้องานจัดซื้อปั้นจั่นหน้าท่า (Mobile Harbor Crane) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างครั้งที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 6-12 มิถุนายน 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม..