English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ประกวดราคาเช่าบริการรถยนต์นั่งเกิน 7 คน (ตู้) ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 5 คะน เพื่อใช้งานใน ทลฉ. หรือ เดินทางระหว่าง ทลฉ.-กทท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดใกล้เคียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศตั้งแต่วันที่ 7-14 มิถุนายน 2561

ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย  รายละเอียดเพิ่มเติม..

เอกสารประกวดราคา  รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอบเขตของงาน  รายละเอียดเพิ่มเติม..

บัญชีแสดงปริมาณงาน  รายละเอียดเพิ่มเติม..

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง  รายละเอียดเพิ่มเติม..