English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณอาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (9/7/2561)

ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณอาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

รายละเอียด


รายละเอียดการเสนอราคา

รายละเอียด


เอกสารประกวดราคาจ้าง

รายละเอียด


เอกสารเพิ่มเติม

รายละเอียด


รูปภาพ

รายละเอียด