English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ประกาศ ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรับ-ปล่อยเรือ และจ่ายน้ำประปาในอาณาบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (09/08/2561)

ประกาศ ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรับ-ปล่อยเรือ และจ่ายน้ำประปาในอาณาบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียด

เอกสารประกวดราคา

รายละเอียด

ขอบเขตของงาน

รายละเอียด

บัญชีแสดงปริมาณงาน

รายละเอียด

ประมาณการค่าจ้าง

รายละเอียด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

รายละเอียด