English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างกำจัดขยะของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วภายในเขต ทลฉ. ระยะเวลาการจ้าง 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 ประกาศตั้งแต่วันที่ 14 - 21 กันยายน 2561 (14/9/2561)

ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างกำจัดขยะของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วภายในเขต ทลฉ. ระยะเวลาการจ้าง
12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 ประกาศตั้งแต่วันที่ 14 - 21 กันยายน 2561

รายละเอียด

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียด

ขอบเขตของงาน

รายละเอียด

รายละเอียดการเสนอราคา

รายละเอียด