English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริการควบคุมการจ่ายไฟฟ้าแรงสูงของสถานีไฟฟ้าแรงสูงระบบ 115 kV, 22 kV และระบบ SCADA ภายในท่าเรือแหลมฉบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศตั้งแต่วันที่ 14 - 21 กันยายน 2561

ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริการควบคุมการจ่ายไฟฟ้าแรงสูงของสถานีไฟฟ้าแรงสูงระบบ 115 kV, 22 kV และระบบ SCADA
ภายในท่าเรือแหลมฉบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 ประกาศตั้งแต่วันที่ 14 - 21 กันยายน 2561

รายละเอียด

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียด

ขอบเขตของงาน

รายละเอียด

รายละเอียดการเสนอราคา

รายละเอียด