English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเช่ารถยนต์ปรับอากาศนั่งไม่เกิน 7 คน (เก๋ง) จำนวน 3 คัน และรถยนต์ปรับอากาศนั่งเกิน 7 คน (ตู้) จำนวน 1 คัน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 (60 งวด) ด้วยวิธีประกวดร

ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเช่ารถยนต์ปรับอากาศนั่งไม่เกิน 7 คน (เก๋ง) จำนวน 3 คัน และรถยนต์ปรับอากาศนั่งเกิน 7 คน (ตู้) จำนวน 1 คัน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 (60 งวด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

รายละเอียด