English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำชุดเพลาพิทช์ใบจักร เรือท่าเรือ 207 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำชุดเพลาพิทช์ใบจักร เรือท่าเรือ 207 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2562

รายะเอียด

เอกสารประกวดฯ

รายละเอียด

ขอบเขตของงาน

รายละเอียด

บัญชีแสดงปริมาณงานมีราคา

รายละเอียด

บัญชีแสดงปริมาณงานไม่มีราคา

รายละเอียด

ตาราง ปปช.

รายละเอียด