English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจร (OVER LAY) พร้อมจัดทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางบริเวณถนน (ขาเข้า) ท่าผู้ประกอบการท่า บี ๑ ถึงหน้าผู้ประกอบการท่า บี ๕ ภายในเขตท่าเรือแหลมฉบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศร่าง ครั้งที่ 1

ประกาศร่าง ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 8 -13 กุมภาพันธ์ 2562

ขอบเขตของงานรายละเอียดเพิ่มเติม..

ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทยรายละเอียดเพิ่มเติม..

เอกสารประกวดราคารายละเอียดเพิ่มเติม..

บัญชีแสดงปริมาณงานรายละเอียดเพิ่มเติม..

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางรายละเอียดเพิ่มเติม..

แบบก่อสร้างรายละเอียดเพิ่มเติม..