English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ผู้ประกอบการโครงการที่เกี่ยวข้อง

อู่ต่อและซ่อมเรือ

อู่ต่อและซ่อมเรือ

บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด

บริหารและประกอบการ ลงนามในสัญญาและมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2533
อยู่ในพื้นที่สำรองด้านเหนือสุดของท่าเทียบเรือฝั่ง A โทรศัพท์ 0-3840-7000

www.unithai.com
ประเภท อู่ต่อและซ่อมเรือ

อายุสัญญา 30 ปี

อู่ลอย (Floating Dock) 2 อู่

สมรรถนะในการให้บริการซ่อมเรือขนาด 140,000 DWT และ 75,000 DWT

ก่อสร้างอู่แห้ง (Graving Dry dock) ไม่ต่ำกว่า 13,000 GT อย่างน้อย 1 อู่


คลังสินค้าอันตราย

บริษัท เจ ดับเบิ้ลยู ดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด ]

โทรศัพท์ 0-3840-4700 www.jwd-logistics.com


  • เพื่อให้บริการในการบรรรทุกขนถ่ายและจัดเก็บสินค้าอันตราย มีความปลอดภัยต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนผลักดันให้ท่าเรือแหลมฉบังเป็นศูนย์กลางในการบรรทุกขนถ่ายสินค้าอันตรายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การท่าเรือฯ ได้ดำเนินการประกวดราคาหาเอกชนมาลงทุน บริหารและประกอบการคลังสินค้าอันตราย โดยบริษัท เจ ดับเบิ้ลยู ดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด เป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ซึ่งได้สิทธิในการประกอบการเป็นระยะเวลา 30 ปี